Абонаментно счетоводно обслужване


Абонаментното счетоводно обслужване включва:

 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план и осчетоводяване на амортизационните отчисления на дълготрайните материални активи
 • Отчитане на складово стопанство на фирмата
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги
 • Отчитане на разчетите с контрагенти, следене на плащания и задължения
 • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по Закона за ДДС
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Текущо и годишно счетоводно приключване
 • Електронно банкиране
 • Представителство пред държавни институции